Features

  • CCTV

Cambridge Self-Service Storage Ltd Girton

Dapple Farm Oakington Road, Girton, Cambridge, CB3, CB3 0QH
  • 100-sq-ft
  • 125-sq-ft
  • 150-sq-ft
  • 50-sq-ft

Description

Storage price listing

50 sq ft£27.69 Per Week
100 sq ft£43.85 Per Week
125 sq ft£54.23 Per Week
150 sq ft£60 Per Week

Reviews

Write a review
Over Rating

Write a Review